2008. Sensei Spinato con el Presidente de Shito Ryu Kofukan International Organization, Shihan Keiji Tomiyama.