Noviembre de 2010. Sensei Spinato junto al Presidente de Meibu Kan Gojyu Ryu de Okinawa, Renshi Yagi Akihito.